Proszę czekać,
trwa ładowanie danych.

Diet map

Spis treści

I. Definicje

II. Postanowienia ogólne

III. Warunki świadczenia usług Dietmap.pl

 1. Warunki techniczne
 2. Warunki formalne
 3. Ogólne warunki korzystania z usług Dietmap.pl

IV. Usługi Dietmap.pl świadczone nieodpłatnie

V. Usługi Dietmap.pl świadczone odpłatnie

 1. Zakres usług Dietmap.pl świadczonych odpłatnie
 2. Warunki korzystania z usług Dietmap.pl świadczonych odpłatnie
 3. Warunki świadczenia odpłatnych usług Dietmap.pl
 4. Opłaty

VI. Polityka prywatności - zasady ogólne

VII. Polityka prywatności - pliki cookie

VIII. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie Dietmap.pl

 1. Zablokowanie usług w Serwisie Dietmap.pl
 2. Zablokowanie konta w Serwisie Dietmap.pl
 3. Usunięcie konta w Serwisie Dietmap.pl

IX. Reklamacje

X. Postanowienia końcowe

I. Definicje

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług Dietmap.pl;
 2. Diet and Wellness - Diet and Wellness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-797) przy ul. Modelowa 3 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440420, posługującą się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 5252544624 oraz numerem REGON 146412710;
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z usług Dietmap.pl świadczonych przez Diet and Wellness oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;
 4. Umowa - umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług Dietmap.pl, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Diet and Wellness a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;
 5. Dietmap.pl - nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez Diet and Wellness na rzecz Użytkowników na mocy Umowy;
 6. Serwis Dietmap.pl - strona internetowa umieszczona pod adresem: dietmap.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której Diet and Wellness świadczy Użytkownikom usługi Dietmap.pl;
 7. Abonament - opłata za korzystanie z wybranych przez Użytkownika odpłatnych usług Dietmap.pl w wybranym okresie;
 8. Aplikacja Dietmap - program do kompleksowego zarządzania planem żywieniowym wraz ze wszystkimi funkcjonalnościami stanowiącymi jego część, możliwy do pobrania z Serwisu Dietmap.pl na urządzenia mobilne typu telefon lub tablet.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług Dietmap.pl świadczonych przez Diet and Wellness na rzecz Użytkowników, stanowiących w szczególności komponowanie indywidualnych planów dietetycznych dla poszczególnych Użytkowników na podstawie wskazanych Diet and Wellness informacji, z uwzględnieniem celów do osiągnięcia określanych indywidualnie przez Użytkowników.
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu Dietmap.pl jest Diet and Wellness.
 3. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z poszczególnych usług Dietmap.pl.
 4. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych usług Dietmap.pl oraz wygląd i treść Serwisu Dietmap.pl, stanowią własność Diet and Wellness i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Diet and Wellness na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości. Diet and Wellness co do zasady nie posiada majątkowych praw autorskich do materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników przy wykorzystaniu Serwisu Dietmap.pl, jednakże za wyjątkiem materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników, co do których prawa takie przysługują Diet and Wellness.
 5. Diet and Wellness informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczną usługi Dietmap.pl, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Diet and Wellness a Użytkownikiem. Diet and Wellness zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika w Serwisie Dietmap.pl przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie Dietmap.pl mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
 6. Diet and Wellness zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu Dietmap.pl może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność Diet and Wellness wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże Diet and Wellness zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.
 7. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie Dietmap.pl informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. Diet and Wellness nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich.

III. Warunki świadczenia usług Dietmap.pl

A. Warunki techniczne

 1. Dla korzystania z usług Dietmap.pl konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
 • dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
 • aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt powyżej, z siecią Internet;
 • prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, system operacyjny Microsoft w wersji Windows XP lub nowszej;
 • prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, przeglądarka internetowa Mozilla Firefox 15.0 lub nowsza albo Google Chrome 20 lub nowsza albo Microsoft Internet Explorer 9 lub nowsza albo Opera 11 lub nowsza, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;
 • włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, akceptacja plików Cookie;
 • włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, obsługa skryptów Java Script;
 • prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.

2. Dodatkowo w przypadku usługi Aplikacja Dietmap i chęci korzystania z niej na urządzeniu mobilnym wymagane jest posiadanie telefonu lub tabletu z systemami iOS lub Android 2.3 (lub nowszej wersji).

3. Diet and Wellness informuje, iż korzystanie z usług Dietmap.pl możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w urządzeniu, przy użyciu którego Użytkownik korzysta z tych usług, innych niż wskazany w ust. 1 pkt powyżej systemów operacyjnych lub innych niż wskazane w ust. 1 pkt powyżej przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z usług Dietmap.pl, za co odpowiedzialność Diet and Wellness jest wyłączona.

B. Warunki formalne

 1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
 • ukończyła lat 13 (trzynaście) i nie jest ubezwłasnowolniona, choćby tylko częściowo,
 • oraz zaakceptowała Regulamin.

2. Niektóre z usług Dietmap.pl dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:

 • posiadają konto w Serwisie Dietmap.pl, zalogowali się do swojego konta w Serwisie Dietmap.pl,
 • opłacili poszczególne usługi Dietmap.pl, jeżeli dostęp do nich jest od tego uzależniony,
 • przed przystąpieniem do korzystania z usług Dietmap.pl stanowiących plany dietetyczne lub treningowe ustalili z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety lub wykonywania ćwiczeń fizycznych, a nadto konsultacje takie prowadzą także na bieżąco w trakcie korzystania z planów dietetycznych lub treningowych przygotowanych dla nich w ramach usługi Dietmap.pl,
 • przed przystąpieniem do korzystania z usług Dietmap.pl stanowiących plany dietetyczne lub treningowe ukończyli lat 15 (piętnaście).

3. Konto w Serwisie Dietmap.pl może posiadać Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny, a w szczególności zdefiniował niepowtarzalną nazwę Użytkownika oraz hasło dostępu i wskazał adres aktywnego konta poczty elektronicznej, którego używa do korespondencji w sprawach związanych z korzystaniem z usług Dietmap.pl. Aktywacja konta Użytkownika wymaga potwierdzenia dokonanego zgodnie z instrukcją przesłaną Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres.

C. Ogólne warunki korzystania z usług Dietmap.pl

 1. Użytkownik zobowiązany jest podać Diet and Wellness wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby, na podstawie których Diet and Wellness ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług Dietmap.pl oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.
 2. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie Dietmap.pl, w szczególności poprzez nie ujawnianie tych informacji osobom trzecim.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie Dietmap.pl, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie Dietmap.pl do używania osobom trzecim.
 4. Usługi Dietmap.pl świadczone przez Diet and Wellness przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług Dietmap.pl wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 6. Użytkownikowi, w toku korzystania z usług Dietmap.pl nie wolno:
 • posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Diet and Wellness lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, w szczególności zaś Użytkownikowi nie wolno:
 • definiować niepowtarzalnej nazwy Użytkownika w ten sposób, że będzie ona stanowiła, choćby nawet tylko fonetycznie lub w innym języku, w części lub w całości wyrażenie obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne lub obrażać uczucia religijne,
 • publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym, lub informacji służących korzystaniu z takich materiałów,
 • publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,
 • publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób, publikować instrukcji lub porad związanych z możliwością podszywania się pod innego Użytkownika, publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego.
 • nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług Dietmap.pl.

7. Użytkownikowi nie wolno, w tym także przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób usług Dietmap.pl w tym w szczególności usługi bloga, zachęcać innych Użytkowników do komunikowania się z pominięciem Serwisu Dietmap.pl, upubliczniać materiałów lub informacji, do których Diet and Wellness przysługują majątkowe prawa autorskie, publikować adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec usług Dietmap.pl, prowadzić sprzedaż, akwizycję lub reklamę, w tym także wskazywać adresy stron internetowych zawierających informacje o takim charakterze, oraz umyślnie wprowadzać w błąd zainteresowanych w sprawach związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usług Dietmap.pl.

8. Diet and Wellness zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do:

 • czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych usług Dietmap.pl świadczonych nieodpłatnie, w tym także do zaprzestania świadczenia ich i to bez konieczności uzasadniania takiej decyzji,
 • blokowania lub usuwania publikacji w Serwisie Dietmap.pl przez Użytkownika materiałów lub treści naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.

9. Diet and Wellness zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy przy użyciu, których Użytkownik korzysta z usług Dietmap.pl, nie obciążają Diet and Wellness.

IV. Usługi Dietmap.pl świadczone nieodpłatnie

 1. Usługami Dietmap.pl świadczonymi Użytkownikowi przez Diet and Wellness nieodpłatnie są wszystkie usługi świadczone przez Diet and Wellness w Serwisie Dietmap.pl jednakże z wyłączeniem usług świadczonych odpłatnie.
 2. Diet and Wellness zastrzega, iż korzystanie z części usług Dietmap.pl świadczonych Użytkownikom nieodpłatnie może wymagać posiadania aktywnego konta w Serwisie Dietmap.pl.

V. Usługi Dietmap.pl świadczone odpłatnie

A. Zakres usług Dietmap.pl świadczonych odpłatnie

 1. Użytkownik korzystający z usług Dietmap.pl świadczonych przez Diet and Wellness odpłatnie ma także dostęp do wszystkich usług Dietmap.pl świadczonych nieodpłatnie.
 2. Usługą Dietmap.pl świadczoną Użytkownikowi przez Diet and Wellness odpłatnie jest:

Program Dietmap na okres ważności Abonamentu składający się z indywidualnego planu żywieniowego, generowanego na podstawie założeń, wytycznych i postępów Użytkownika wraz ze wszystkimi funkcjonalnościami programu, w tym w szczególności z:

 • Planem żywieniowym,
 • Moimi wynikami,
 • Kontrolerem wagi,
 • Historią diety,
 • Kalkulatorem kalorii,
 • Wskaźnikami wagi,
 • Listą zakupów,
 • Bazą produktów,
 • Moim schowkiem.

3. W ramach indywidualnego planu dietetycznego Użytkownik może wybrać jedną z diet następujących rodzajów:

 • Dieta zbilansowana
 • Dieta bezglutenowa
 • Dieta cukrzycowa
 • Dieta wegeteriańska
 • Dieta kopenhaska
 • Dieta Dukana
 • Dieta w Hashimoto
 • Dieta Tania
 • Dieta Wygodna

4. W ramach odpłatnych usług Dietmap.pl stanowiących Program Dietmap, Diet and Wellness umożliwia ponadto Użytkownikowi w okresie ważności Abonamentu na tę usługę na korzystanie z niej zarówno w Serwisie Dietmap.pl jak i na urządzeniach mobilnych po ściągnięciu i uruchomieniu Aplikacji Dietmap.

B. Warunki korzystania z usług Dietmap.pl świadczonych odpłatnie

 1. Diet and Wellness zastrzega, iż korzystanie z usług Dietmap.pl świadczonych Użytkownikom odpłatnie wymaga dodatkowo:
 • posiadania aktywnego konta w Serwisie Dietmap.pl,
 • ważnego w danym momencie Abonamentu na daną usługę Dietmap.pl,
 • ukończenia lat 15 (piętnastu).

2. W celu rozpoczęcia korzystania z odpłatnych usług Dietmap.pl Użytkownik winien:

 • dokonać wyboru jednego z indywidualnych planów diety,
 • dokonać wyboru długości okresu na jaki kupuje daną usługę,
 • podać podczas procesu zakupu lub uzupełnić w ustawieniach konta w Serwisie Dietmap.pl informacje niezbędne do wygenerowania pierwszego indywidualnego planu diety, dokonać przedpłaty wybranego Abonamentu.

3. Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) prawo do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem są odpłatne usługi Dietmap.pl ze względu na fakt, iż za zgodą Użytkownika świadczenie tych usług przez Diet and Wellness następuje przed upływem 10 (dziesięciu) dni od daty zawarcia Umowy, właściwości tych usług są ściśle związane z osobą Użytkownika oraz świadczenia dokonane przez Diet and Wellness w wykonaniu Umowy nie mogą zostać zwrócone z uwagi na ich charakter.

C. Warunki świadczenia odpłatnych usług Dietmap.pl

 1. Rozpoczęcie świadczenia odpłatnych usług Dietmap.pl nastąpi, na co Użytkownik wyraża zgodę, z chwilą potwierdzenia zaksięgowania zapłaty wybranego Abonamentu.
 2. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że:
 • do prawidłowego wykonania przez Diet and Wellness odpłatnych usług Dietmap.pl niezbędne jest należyte współdziałanie Użytkownika polegające na rzetelnym uzupełnianiu wymaganych informacji, albowiem indywidualny plan dietetyczny generowany jest każdorazowo w oparciu o informacje wskazane przez Użytkownika w jego profilu w Serwisie Dietmap.pl,
 • stosowanie diety określonego rodzaju może być wykluczone w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do stosowania wybranej spośród oferowanych w ramach odpłatnej usługi Dietmap.pl diety, przeprowadził z odpowiednim lekarzem konsultacje celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań co do sposobu żywienia Użytkownika zgodnie z wybranym rodzajem diety,
 • indywidualny plan dietetyczny umożliwia Użytkownikowi ułożenie systemu żywienia ułatwiającego osiągnięcie i utrzymanie określonej wagi ciała Użytkownika, przy czym waga ta nie może być mniejsza niż minimalne normy prawidłowej masy ciała ustalone przez Światową Organizację Zdrowia, a określone parametrem indeksu masy ciała (BMI),
 • indywidualne plany dietetyczne mimo, iż przygotowywane będą w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, to jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów, za co Diet and Wellness nie ponosi odpowiedzialności.

3. Diet and Wellness oświadcza, iż udziela Użytkownikom, którzy korzystają z odpłatnych usług Dietmap.pl ograniczonej w czasie okresem ważności Abonamentu, licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach usług Dietmap.pl, wyłącznie jednak na użytek własny Użytkownika związany bezpośrednio z korzystaniem z usług Dietmap.pl. Materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być wyłącznie w tym celu: wyświetlane na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania z usług Dietmap.pl, zapisywane w pamięci takiego urządzenia, zapisywane na dowolnych nośnikach pamięci elektronicznej oraz drukowane w 1 (jednym) egzemplarzu. Wynagrodzenie Diet and Wellness z tytułu udzielonej licencji zawiera się w kwocie danego Abonamentu.

D. Opłaty

 1. Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z odpłatnych usług Dietmap.pl jest posiadanie ważnego w danym momencie Abonamentu na daną usługę Dietmap.pl.
 2. Aktywacja danego Abonamentu następować będzie każdorazowo z chwilą potwierdzenia zaksięgowania zapłaty wybranego Abonamentu.
 3. Ważność Abonamentu liczona jest w dniach, począwszy od chwili jego aktywacji do ostatniego dnia okresu obowiązywania danego Abonamentu włącznie, jednakże z dokładnością do godziny.
 4. Okres ważności Abonamentu jest niepodzielny i nieprzerwany, w szczególności nie jest uzależniony w jakikolwiek sposób od ilości dni objętych wygenerowanymi w tym okresie indywidualnymi planami dietetycznymi.
 5. W przypadku, gdy przed upływem okresu ważności danego Abonamentu Użytkownik opłaci kolejny Abonament za tę samą odpłatną usługę Dietmap.pl, okres ważności tak opłaconego Abonamentu ulega wydłużeniu o czas na jaki opłacił kolejny Abonament.
 6. Zryczałtowana cena Abonamentu na usługę Dietmap.pl polegającą na udostępnieniu pełnej wersji Programu Dietmap wynosi:

Okres ważności Abonamentu Cena

 • 30 dni (1 miesiąc) 29 zł
 • 90 dni (3 miesiące) 59 zł
 • 180 dni (6 miesięcy) 89 zł
 • 365 dni (12 miesięcy) 149 zł

7. Ceny Abonamentów wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).

8. Abonament można wykupić wyłącznie przedpłacając odpowiednią kwotę pieniędzy w jeden ze sposobów proponowanych Użytkownikowi przez operatora płatności, którym jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu prowadząca serwis Payu.pl.

9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, iż zobowiązany jest do precyzyjnego określenia odpłatnej usługi Dietmap.pl jaką chce zakupić, oraz kwoty wnoszonej tytułem opłaty Abonamentowej, która musi być zgodna z wysokością opłat określonych w Regulaminie.

10. Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i rozumie, że w przypadku wniesienia opłat Abonamentowych w większej ilości za kilka różnych lub jednakowych okresów, przedłużają one aktywowany lub trwający już okres dostępu do danej odpłatnej usługi Dietmap.pl.

11. Zwrot środków pieniężnych, które nie zostały zaliczone na poczet Abonamentu może nastąpić wyłącznie w wyniku uznanej przez Diet and Wellness reklamacji Użytkownika, który je wpłacił.

12. Diet and Wellness informuje, iż dany Abonament związany jest każdorazowo z danym kontem Użytkownika w Serwisie Dietmap.pl w ramach którego został uregulowany, w szczególności zaś, że nie ma możliwości zaliczenia go na poczet innych zobowiązań Użytkownika lub na poczet zobowiązań innego Użytkownika.

VI. Polityka prywatności - zasady ogólne

 1. Diet and Wellness zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do anonimowego publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Użytkownika do Diet and Wellness pytań związanych z usługami Dietmap.pl oraz udzielonych na nie odpowiedzi.
 2. Diet and Wellness zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu Dietmap.pl do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Diet and Wellness jak i podmioty trzecie.
 3. Użytkownik oświadcza, iż przez przystąpienie do korzystania z usług Dietmap.pl, a w szczególności poprzez podanie danych niezbędnych do założenia konta Użytkownika w Serwisie Dietmap.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zarówno w danym momencie jak i w przyszłości jego danych osobowych przez Diet and Wellness w celach marketingowych (w tym na otrzymywanie informacji handlowej od Diet and Wellness i jej partnerów biznesowych) i świadczenia usług Serwisu Dietmap.pl oraz na przekazywanie danych osobowych innym podmiotom.
 4. Diet and Wellness oświadcza, iż:
 • przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne,
 • przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody Użytkownika oraz w części na podstawie upoważnienia ustawowego.

5. Diet and Wellness informuje, iż:

 • jest administratorem danych osobowych Użytkownika,
 • podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, zaś Użytkownik ma prawo dostępu do nich i poprawiania ich,
 • możliwe jest korzystanie z usług Dietmap.pl przy wykorzystaniu pseudonimu (niepowtarzalnej nazwy Użytkownika),
 • w Serwisie Dietmap.pl stosowane są pliki "cookies", co pozwala dostosować w pewnym zakresie świadczenie usług Dietmap.pl do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z usług Dietmap.pl. Poziom wykorzystania plików "cookies" jest określony przez ustawienia przeglądarki. Użytkownik może zmienić ustawienia plików "cookies" korzystając z opcji ustawień. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza zgodę na stosowanie plików "cookies" zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

6. Diet and Wellness oświadcza, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia Umowy oraz świadczenia usług Dietmap.pl niezbędne jest każdorazowo wskazanie Diet and Wellness adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Dietmap.pl.

7. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na:

 • przekazywanie przez Diet and Wellness danych osobowych Użytkownika osobom trzecim jednakże wyłącznie przy zachowaniu ich tożsamości oraz celu przetwarzania,
 • otrzymywanie od Diet and Wellness, współpracowników lub kontrahentów Diet and Wellness, informacji handlowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz do otrzymywania na adres wskazanego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Dietmap.pl dowolnych ankiet, z tym jednak zastrzeżeniem, iż udzielanie na nie odpowiedzi pozostawione jest do wyłącznej woli Użytkownika, a także informacji związanych z konkursami organizowanymi przez Diet and Wellness lub na zlecenie Diet and Wellness lub przy udziale Diet and Wellness,
 • nieodpłatne wykorzystywanie przez Diet and Wellness lub osoby trzecie, którym Diet and Wellness na to zezwoli, także w celach komercyjnych, wszelkich utworów publikowanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Dietmap.pl, zgodnie z posiadanymi przez niego stosownymi prawami, poprzez utrwalanie tych utworów w formie zapisu cyfrowego oraz rozpowszechnianie ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich swobodny dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym i to bez względu na cel, a także trwałe lub czasowe wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów i wprowadzenie ich do obrotu we wszelkich celach prawem dopuszczalnych. Użytkownik oświadcza także, iż upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest nieodwołanie ważne w okresie 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) lat każdorazowo od chwili rozpoczęcia wykorzystywania danego utworu przez Diet and Wellness lub osoby trzecie, którym Diet and Wellness na to zezwoli.

VII. Polityka prywatności - pliki cookie

 1. Przez używanie Serwisu Dietmap.pl Użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu Dietmap.pl.
 2. Ciasteczka (ang. cookies) to pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub telefonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. W Serwisie Dietmap.pl mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek - sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu Dietmap.pl. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.
 4. Serwis Dietmap.pl wykorzystuje różne rodzaje ciasteczek, w szczególności ciasteczka niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Dietmap.pl, konieczne do śledzenia aktywności użytkowników poruszających się po stronie internetowej Dietmap.pl oraz umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi reklam odpowiadających jego zainteresowaniom.
 5. Korzystając z Serwisu Dietmap.pl możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z Dietmap.pl podmiotów trzecich takich jak np. Google, Facebook, a także od firm realizujących w Serwisie Dietmap.pl kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.
 6. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane - w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z Serwisu Dietmap.pl, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów Serwisu Dietmap.pl bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości serwisu Dietmap.pl.

VIII. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie Dietmap.pl

A. Zablokowanie usług w Serwisie Dietmap.pl

 1. Diet and Wellness zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Diet and Wellness może zablokować korzystanie przez Użytkownika z usług Dietmap.pl, przy wykorzystaniu których Użytkownik upublicznia materiały lub treści w sposób sprzeczny z Regulaminem lub naruszający Regulamin.
 2. Diet and Wellness zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż w zależności od rodzaju lub sposobu naruszenia, Diet and Wellness może czasowo lub całkowicie zablokować korzystanie z usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, czego konsekwencją będzie odpowiednio czasowa lub całkowita utrata przez Użytkownika możliwości korzystania z tych usług Dietmap.pl
 3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Diet and Wellness możliwości korzystania z danej usługi Dietmap.pl zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.
 4. Diet and Wellness zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż odblokowanie zablokowanej czasowo zgodnie z Regulaminem danej usługi Dietmap.pl nastąpi po upływie czasu swobodnie określonego przez Diet and Wellness, stosownie do wagi naruszenia, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

B. Zablokowanie konta w Serwisie Dietmap.pl

 1. Diet and Wellness zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Diet and Wellness może zablokować konto Użytkownika w Serwisie Dietmap.pl, w przypadku gdy Użytkownik pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu.
 2. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Diet and Wellness konta Użytkownika w Serwisie Dietmap.pl zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Użytkownika możliwości korzystania z części lub z wszystkich usług Dietmap.pl, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez Diet and Wellness konta Użytkownika w Serwisie Dietmap.pl zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.
 4. Diet and Wellness zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż odblokowanie zablokowanego zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie Dietmap.pl nastąpi po upływie czasu swobodnie określonego przez Diet and Wellness, stosownie do wagi naruszenia, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

C. Usunięcie konta w Serwisie Dietmap.pl

 1. Użytkownik może w każdym czasie usunąć własne konto w Serwisie Dietmap.pl.
 2. Diet and Wellness zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Diet and Wellness może usunąć konto Użytkownika w Serwisie Dietmap.pl, w przypadku gdy Użytkownik:
 • pomimo upomnienia rażąco narusza Regulamin,
 • narusza Regulamin pomimo wcześniejszego zablokowania jego konta w Serwisie Dietmap.pl,
 • nie korzystał z Serwisu Dietmap.pl w okresie ostatnich 6 (sześciu) miesięcy, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie posiada w danym momencie ważnego Abonamentu.

3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie konta Użytkownika w Serwisie Dietmap.pl powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.

4. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie przez Użytkownika konta w Serwisie Dietmap.pl stanowi:

 • wypowiedzenie przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym Umowy o świadczenie nieodpłatnych usług Dietmap.pl,
 • odstąpienie przez Użytkownika od Umowy o świadczenie odpłatnych usług Dietmap.pl na zasadach określonych przepisem art. 644 kodeksu cywilnego, a zatem nie zwalnia Użytkownika z zapłaty przedpłaconego wynagrodzenia Diet and Wellness stanowiącego zryczałtowaną cenę danego Abonamentu.

5. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie przez Diet and Wellness zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie Dietmap.pl stanowi przeszkodę w wykonaniu Umowy o świadczenie odpłatnych usług Dietmap.pl z przyczyn dotyczących Użytkownika, a zatem nie zwalnia Użytkownika z zapłaty przedpłaconego wynagrodzenia Diet and Wellness stanowiącego zryczałtowaną cenę danego Abonamentu.

6. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie lub usunięcie zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie Dietmap.pl nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko Diet and Wellness o odszkodowanie, dla podkreślenia czego zrzeka się wszelkich takich roszczeń.

IX. Reklamacje

 1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług Dietmap.pl, powinny być składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres siedziby Diet and Wellness.
 2. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 3. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
 4. W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Diet and Wellness stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Dietmap.pl.

X. Postanowienia końcowe

 1. Diet and Wellness zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Diet and Wellness nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu Serwisu Dietmap.pl przez osoby trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Diet and Wellness.
 2. Diet and Wellness zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:
 • warunków świadczenia usług Dietmap.pl,
 • warunków korzystania z usług Dietmap.pl,
 • zmianą funkcjonalności Serwisu Dietmap.pl,
 • obowiązujących przepisów prawa.

3. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie Dietmap.pl, przy czym Diet and Wellness poinformuje dodatkowo Użytkownika logującego się do jego konta w Serwisie Dietmap.pl o dokonaniu zmian Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

5. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Użytkownika z usług Dietmap.pl rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 2 maja 2014 roku